یکی باید مرا بخواند

از فراسوی زمان

از لا مکان!

از جایی آن طرف اتمسفر...

وقتی تو...

صدایم نمیزنی ببین چه خیالاتی به سرم میزند!

وقتی تو ...

نوک انگشتت را هم به هوایم نمیسپاری!

آن وقت من ...

در ناکجا دنبال چه چیزها که نمیگردم!


حامد نیازی