دلم میخواست کسی باشد که مرا " بلد" باشد .

بلد بودن مهم تر از عاشق بودن 

یا حتی دوست داشتن است. .

کسی که تو را " بلد " باشد ،

با تمام پستی بلندی هایت کنار می آید ،

میداند کی سکوت کند ،

کی دزدکی نگاهت کند ،

کی سرت داد بزند ،

و کی در اوج عصبانیت،

محکم در آغوشت بگیرد . .

کاش کسی باشد ،

که مرا " بلد " باشد..