ردِّ پوتینِ آخرین سرباز

روی شنهای پادگان مانده

بیست و سی حقّ بچّه ها را خورد

حقّشان را بگیر فرمانده


در خبرهای بیست و سی، تنها

نام سربازهای سوری بود

عکس از کوچه های فلّوجه

گوشتهایی که روی توری بود


این طرف آسمانِ بغض آلود

نوزده بار وا شد آغوشش

آن طرف میهمانِ «دورِ همی»

رفت لبخند تا بنا گوشش


عصر ما، عصر بی سرانجامیست

عصر پیغمبرانِ بی اعجاز

بی اهمیّت است هر کس که

قبلِ اسمش نوشته شد «سرباز»

مصطفی علوی


پ ن : آخرین عکس از سربازان پادگان 05 کرمان که در حادثه رانندگی جان باختند :(