تجدید نظر در رابطه هایمان یا مهمتر از آن 

نگاه عمیق تر و مهربانانه تر به خود ...!!!

آدمهای پیچیده، آدمهای مغرور، آدمهای خاص جذابند اما چرا ما باید پذیرای این پیچیدگی و غرور باشیم...؟!

احترام، آرامش و مهربانی حق ماست

حق هر جنبنده ای روی کره خاکی

من فکر میکنم این کشش عجیب به سمت آدمهایی که دوستمان ندارند و ماندن در رابطه هایی که طرف مقابل با پیچیدگی ها و اختلالات شخصیتی اش آزارمان میدهد

نه از خاص پسندی ما، نه از دلبستگی بی حد به آن شخص که از ندیده گرفتن خودمان سرچشمه میگیرد

انگار گُلی باشیم که کویر را برای زیستن برمیگزیند با این حال که حق انتخاب دشتی زیبا را هم دارد..


پریسا زابلی پور


پی نوشت : لذت رابطه را با انتخاب غلط ، به دلپیچه ای احمقانه تبدیل نکنید ..


آهنگ پیشنهادی : آهنگ زیبایی از مازیار فلاحی