فرصتی برای ترسیدن نیست...!

از گفتن حرف های رک و پوست کنده و بدون تعارف نترس

از تغییر دادن مسیر زندگی ات که باعث شده استعدادت را نادیده بگیری!

از تمام کردن رابطه ای که در آن به شعور تو توهین میشود!

از تنهایی نترس، 

تنهایی شرف دارد به دو نفره های بی هدف

از ایستادن در مقابل مافوق ات که حقوق تو را نادیده گرفته اند، 

هر چند موقعیت اجتماعی ات به خطر بیافتد!

(گاهی باید به چشم های یک نفر زل بزنی و بگویی : هی تو خیلی احمقی!)

از ریسک کردن

از بی ملاحظه بودن!

از زندگی کردن بدون ترس ... نترس!

زندگی با ترس به نوشیدن چای یخ کرده میماند که هیچ قندی در آن حل نمیشود!

میدانی چیست رفیق؟

با ترس اگر زندگی کنی یک روز به خودت می آیی و میبینی زندگی ات از دهن افتاده


علی سلطانی


++ چه نادانند آن مردمی که گمان میبرند عشق با معاشرت طولانی و همراهی مستمر پدید می‌آید ، عشقِ حقیقی آن است که زاده‌ی سازگاری روحی باشد و اگر این تفاهم در یک لحظه کامل نشود، در یک سال و یک نسل تمام نیز به کمال نمیرسد! (جبران خلیل جبران)


++ ما هیچ وقت به اندازه ی زمانی که عاشق هستیم ، در مقابل درد و رنج بی دفاع نیستیم ...