عشق رویایی و خاص ارزانی از ما بهتران ، 

من هیچ وقت نخواستم غروب های پاییز دست در دست تو خیابان ها را قدم بزنم

بعد برویم به یک کافه، بعد زل بزنیم بهم و از زندگیِ ناممکن بدونِ هم صحبت کنیم و از اینکه نیمه گمشده یکدیگر هستیم

 

هیچ وقت نخواستم

تو مال من باشی و من، مال تو!

راستش را بخواهی من در حد این خواستن های بزرگ نیستم ، 

من از تمام جهان و آدمهایش ، 

از تمام ماجراهای عاشقانه ، از تمام تو یک مرد خواستم که تکیه گاه احساس زنانه ام باشد!

حتی از دور ...

 آنطرف تر از  فاصله ها

من فقط یک رفیق ؛ 

از نوع بامرامش خواستم!

 

تو بگو 

این خواسته زیادیست؟!؟!

 

مولود انصاری

 

++ پاییز فصل نشدن هاست ، تا می آیی فراموش کنی باران میزند ...! تا می آیی حالت را خوب کنی غروبش دلتنگت میکند...!

 

++ پست ترین شخص فردی است که عشق را در انسانی بیدار کند ، بدون اینکه قصد دوست داشتن آن را داشته باشد ..(باب مارلی)

 
آهنگ پیشنهادی : آهنگ زیبای " وقت کم بود " از رضا صادقی ...