شب کویه تی مو کویه, تی چشم ابر کویه
(شب کجا موی سیاهت کجا)


برق تی چشمان ور, ستاره سو سو کویه
(برق چشمات کجا و سو سو زدن ستاره کجا)


تو گیله دختری, نازنین دلبری
(تو دختر گیلانی نازنین دلبری)


باغ سر گل چیه چی, گل سنبل چیه چی
(باغ گل که هیچی گل سنبل که هیچی)


اگه از تی دوری جان یار نمردم
(اگه از دوریت یار جان نمردم)


ایته روز وگردم باز تی دوره گردم
(یه روزی برمیگردم باز دورت میگردم)


شب کویه تی مو کویه, تی چشم ابر کویه
(شب کجا موی سیاهت کجا)


برق تی چشمان ور, ستاره سو سو کویه
(برق چشمات کجا و سو سو زدن ستاره کجا)

اگه بخت و اقبال لبه بشکسته خال
(اگه بخت و اقبال لبه بشکسته خال)


اگه بد بیاری نزنه ضد حال
(اگه بدبیاری نزنه ضد حال)


اگه از تی دوری جان یار نمردم
(اگه از دوریت یار جان نمردم)


ایته روز وگردم باز تی دوره گردم
( یه روزی برمیگردم باز دورت میگردم)

 

شب کویه تی مو کویه, تی چشم ابر کویه
(شب کجا موی سیاهت کجا)


برق تی چشمان ور, ستاره سو سو کویه
( برق چشمات کجا و سو سو زدن ستاره کجا)

 

آهنگ تراپی : آهنگ زیبای گیله دختر ( دختر گیلان )