از  تمام بی محلی ها میگذرم

فکر اینکه سبک یا کوچک شدم را هم نمیکنم

اعتراف کردم به دوست داشتنت

خواستم احساس به رخ بکشم

خیلی به خودم مطمئن بودم؛ 

فکرمیکردم حتما جوابی که میشنوم 

عشق است ، در برابر عشقی که جار زدم

برای عاشق باختن معنا ندارد

منی که لحظه ای توانستم خودم را،

نادیده بگیرم ، بازنده نیستم

هیچ کس مقصر نیست

نه تو

نه من

جنون عشق عذر مرا موجه میکند

و اختیار ؛ رفتار تو را

ولی بدان خیالم را هیچ وقت نمیبخشم

خیالی که از چشمهایت برایم محبت را زمزمه کرد

خیالی که حتی مرا لحظه ای در آغوشت گذاشت

خیالی که لحظه ای  دستانم را در دستانت گذاشت

خیالی که دوست داشتن را با صدای

تو برایم فریاد میزد را نمی بخشم

خیال بود که سوءتفاهم به وجود آورد

وگرنه من که از اول میدانستم داشتنت

برایم سراب است

چون مرد است که باید عاشق باشد؛

عاشق باشد تا تو را داشته باشد؛ 

عاشق باشد تا رابطه پایدار بماند

عاشقت هستم

فراموشت هم نمیکنم

اما گدایی هم نمیکنم

و این خیال لعنتی را تا آخر عمر

به خدا واگذار میکنم و بس ...

 

زهرا حسینی

 
 
++ هر وقت بهت گفت: یه چیزی بپوش سرما نخوری ، مواظب خودت باش ، شب زود برو خــونـه ، تو در جوابش بگو: "منـم دوسـتت دارم ".. 
 
++ سرزده باش! مثل برفی در اول آذر؛ ذوق مرگم کن با آمدنت...
 
 
بی ربط نویسی : اولین برف پاییز از دیروز شروع کرد به باریدن .. توصیف کردنی نیست منظره ای که من می تونم از پنجره ی اتاقم ببینم :)))
 
آهنگ پیشنهادی : آهنگ زیبای خدا شاهده از رضا صادقی