بلدی 

من را همینطور که هستم 

دوست بداری؟

همینقدر آتش پاره و جیغ جیغو

همینقدر شیطان

همینقدر گستاخ و حاضر جواب

بلدی 

همین"مــن" را دوست بداری...؟

بدون اینکه بخواهی تغیــیرش بدهی...؟

همین منِ فرفریِ گاهی شلخته را....

همین دختری که گاهی ریملش زیر چشمش میریزد

گاهی موهایش پریشان میشود

گاهی قلدر میشود 

و یادش میرود دختـر است

اصلا بگو ببینم

میشود دوستش داشت

 این "من"ِ دیوانه را

که گاهی صدایِ خنده اش گوشِ فلک را کر میکند

بلدی 

وقتی بلند میخندد

 پا به پایش بخندی؟

و نگـویی"هیـس زشته"؟

بلدی 

کلِ شهر را کنارش قدم بزنی و

 نگویی"خسته شدم"

بلدی 

بلدی دوست داشتن را اصلا؟

بلدی وقت هایی که گریه میکند

چطور بغلش کنی؟

یا یکهو

وسط هیاهویِ جمعیت

روسری اش را کنار بزنی

و درِ گوشش بگویی

"دوستت دارم"؟

بلدی، تو بلدی من را همین طور که هستم دوست داشته باشی ❤️

 

فاطمه صابری نیا

 

++ از تمامِ بودنی ها تو فقٖط از آنِ من باش...‌(حسین منزوى )

 

++ انسانها؛ هرچه درک بیشتری داشته باشند رنج بیشتری می کشند... (لئوناردو داوینچی)

 

++ ماییم و لبالب شدن از یار و دگر هیچ ... (عرفی شیرازی)

 

++ من آنقدر تو را دوستت دارم که جایم در گینس خالیست ...  (حمیدرضا عبداللهی)

 

++ یک اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی شیرین سخن گرامی باد .. 

 

++ ‎عشق ...‎اجازه نمیخواهد ‎همین که بیاید ‎گل می کند ‎پیراهنت ..^_^

 

++ او مهربان و عاشق و نیکوسرشت است ، همسایه ی عطرِ بهار و بوی کِشت است ، باید به وی تبریکِ پی در پی بگویند ..هرکس که یارش زاده ی اردیبهشت است (علی عدالتجو )

 

++ صبح امروز خدایا چه مبارک بدمید ، که همی از نفسش بوی عبیر آید و عود ، گر کسی شکرگزاری کند این نعمت را ، نتواند که همه عمر برآید ز سجود ..( سعدی )

 

آهنگ پیشنهادی : به دیدارم بیا از معین ( sehr gut)