ﺍﻧﮕﺸﺘﻬﺎﯼ ﺩﺳﺘﻤﺎﻥ ﯾﮑﯽ ﮐﻮﭼﮏ ، ﯾﮑﯽ ﺑﺰﺭﮒ، ﯾﮑﯽ ﺑﻠﻨﺪ،  ﯾﮑﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ

ﯾﮑﯽ ﻗﻮﯼ،  ﯾﮑﯽ ﺿﻌﯿﻒ

ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ 

ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻟﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ

ﻭ ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ

ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﮐﺎﺭ میکنند

ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ 

ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻨﺪﻩ ﻣﺎﺳﺖ 

ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﺎ 

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪﺁﻓﺮﯾﺪ

ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ 

ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻟﺬﺕ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﻢ 

به غریبه بهانه ی تجاوز نده ...

 

نویسنده : ناشناس

++ گربه ی پیر ما آرام خفته بود آنقدر آرام که هوا برتان داشت نکند مرده باشد پا روی دمش گذاشتید و حالا این گربه ی آرمیده گرگ بیدار میشود حواستان باشد ایران به ظاهر گربه است در حقیقت گرگ باران دیده است .. (عماد پروانه حسینی )

 

++  امروز وطن معنی غم را فهمید با سایه ی جنگ ، متّهم را فهمید از خواب پرید کشورِ من امّا معنای مدافع حرم را فهمید ....

 

++ کلام شد گلوله باران، به خون کشیده شد خیابان ، ولی کلام آخر این شد،که جان من فدای "ایران" (افشین یداللهی)

 

++ خواستند ما را دفن کنند. غافل از این که ما بذر بودیم..( ارنستو چه گوارا )

 

++ تا بر سر گورِ خصم دست افشانیم ، ای دوست بیا سرودوحدت خوانیم ، تکرار خطا دوباره ما را نَسِزَد ما عاقبت تفرقه را می دانیم ..(سید حسن حسینی)

 

++ من و تو کم نه که باید شب بی رحم و گل مریم و بیداری شبنم باشیم من و تو خم نه و در هم نه و کم هم نه که می باید با هم باشیم ...

 

آهنگ پیشنهادی : آهنگ به نام ایران از رضا صادقی ...