ﻋﺸـﻖ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺩﺍﺷﺖ..

ﺁﻧﺮﺍ ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﺑﭽﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﮐﻨﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻭﺟﻮﺩﺗﺎﻥ ﻣﺤﻮ ﺷﻮﺩ

ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺩﯾﮕﺮ ﻋﺸﻖ ﻧﻤﯽﻭﺭﺯﯾﺪ، ‌ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮﺩ ﻋﺸﻖ میشوﯾﺪ. ﻋﺸﻖ میتوﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮﯼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﺩ 

ﻋﺸﻖ میتوﺍﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻭ ﻓﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯾﺪ،

ﭼﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮ ﮔﯿﺮﺩ ﮐﻪ ﻏﺮﻕﺗﺎﻥ ﮐﻨﺪ.. 

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻮﯾﺪ..

ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺼﻮﺭﺕ، ﻫﻨﺮ ﺁﻧﺮﺍ ﻓﺮﺍ میگیرﯾﺪ..

ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﯿﺪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻋﺸﻖ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺪ..

ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﺁﮔﺎﻩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ.. 

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﻧﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.. 

ﺍﮔﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﺸﻖ ﻭﺭﺯﯾﺪﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ، ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻮﯾﺪ. ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ..

ﺫﻫﻨﯿﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﺩﺍﺭﺩ؛

ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﻭﺭﺯﯾﺪﻥ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﺍﯾﺸﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻄﺎﺳﺖ..

ﺷﻤﺎ نمیتوﺍﻧﯿﺪ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺩﺳﺘﮑﺎﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ..

ﺍﮔﺮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﯿﻔﺘﺪ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺷﺪ..

ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﻧﺴﺎﺯﯾﺪ..

ﻋﺸـﻖ ﻣﺎﻭﺭﺍﯾـﯽ ﺍﺳﺖ.. 

نمیتوﺍﻥ ﺁﻧﺮﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﺮﺩ.. 

ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﺗﻤﺎﻡ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ..

 

اوشو (کتاب درهوای اشراق)

 

++ عشق تو مثل بوی چسب کفشهای تازه ، عشق تو مثل بوی داشبورد ماشین صفر ، عشق تو مثل ، بوی پمپ بنزین ، یک چیز عجیب و دوست داشتنی بود که تمام زندگی آرزویش را میکردم...(حامد رجب پور )

 

++ هرکسی را سر چیزی و تمنای کَسیست ، ما بغیر از تو نداریم تمنای دِگر ...(سعدی)

 

++ چو تلخ عیشی من بشنوی به خنده درآی که گر به خنده درآیی جهان شکر گیرد.. (سعدی)

 

++ عشق نجات دادنِ غریقی ست که دیگر هیچکس به نجاتش امیدی ندارد، عشق، رجعت به آغاز ِ آغاز است، به شروع، به همان لبخند، همان نگاه، همان طعم، اما نه خاطره‌ی آنها، خود ِ آنها.. (نادر ابراهیمی)

 

++ به راهی که اکثر مردم می روند، بیشتر شک کن اغلب مردم فقط تقلید می کنند از متمایز بودن نترس! انگشت نما بودن بهتر از احمق بودن است.. (احمد کسروی )

 

++ یادتون باشه که یکی رو تا ابد دوست داشته باشین ، بقیه رو تا جایی که باهاتونن! 

 

++ قبل این که عاشقم شوی ، به من اعتماد کن! بعد سال ها فرصت داریم قصه دوست داشتن‌هایمان را برای هم تعریف کنیم! (امید صباغ نو)

 

آهنگ تراپی : آهنگ بی نظیر Goodbye my love از Demis Roussos ( هر 8 ساعت یه بار)