نگرانِ حرفِ مردم اگر نبودیم

مسیرِ زندگیمان طورِ دیگرى رقم میخورد

دوست داشتن هایمان را راحت تر جار میزدیم

لباسى را بر تن میکردیم که سلیقه ى واقعیمان بود

آرایشى میکردیم که دوست داشتیم

دلمان که میگرفت،مهم نبود کجا بودیم،

بى دغدغه اشک میریختیم

صداى خنده هایمان تا آسمانِ هفتم میرفت

با پدر و مادرمان دوست بودیم

حرفِ یکدیگر را میخواندیم

نگرانِ حرفِ مردم اگر نبودیم،

خودمان براى خودمان چهارچوب تعریف میکردیم

روابطمان را نظم میدادیم

دخترها و پسرهایمان،

حد و مرزِ خودشان را میشناختند

نیمى از دوست داشتن هایمان،

به ازدواج منجر میشد

نگرانِ حرفِ مردمیم اما

که چگونه رفتار کنیم که مبادا پشتِ سرمان حرف بزنند

که مبادا از چشمشان بیفتیم

که مبادا قطع شود روابط خانوادگیمان

ما در دورانى هستیم

که نه براى خودمان

براى مردم زندگى میکنیم!

 

علی قاضی نظام

 

++ دنیا همه شعر است به چشمم، اما شعری که تکان داد مرا  چشم تو بود ... (فاضل نظری)

 

++ راه گریزی نبود عشق آمد و جان مرا در خود گرفت و خلاص ، من در تــو همچون جزیره ای خواهم زیست ...(شیرکوه بیکس)

 

++ Everybody knows how to love but few people know how to stay in love with one person forever (همه ی آدما بلدن چجوری عاشق بشن ولی تعداد کمی از آدما بلدن که فقط عاشق یک نفر بمونن)

 

++ از میانِ تمامِ چیزهایی که دیده ام، تنها تویی که میخواهم به دیدنش ادامه دهم ...(پابلونرودا )

 

++ عنوان از سید مهدی موسوی

 

آهنگ تراپی : آهنگ زیبای آهای از علی عبدالملکی  :)))